خدمات فنی که ما ارائه می دهیم

………………….

………………………….

………………………………..

……………………………………….

……………………………………………..

………………………………………………….

………………………………………………………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………………

چگونه کار می کنیم

 • 1. ثبت سفارش

  پس از تماس شما با مجوعه فایتون، برای پیگیری های بعدی سفارش کار شما ثبت می شود.

 • 2. تماس با مشتری

  پس از ثبت سفارش، همکاران ما جهت هماهنگی بازدید و رفع ایراد فنی با شما تماس می گیرند.

 • 3. مراجعه حضوری

  پس از هماهنگی های صورت گرفته شده، تیم تکنسین تاسیسات و فنی ما جهت بازدید و رفع ایرادات به آدرس شما مراجعه می کنند. این تیم به شما می گوید که مشکل کار کجاست و برای رفع آن یک هزینه و زمان تعمیر برآورد می کند.

 • 4. تعمیر

  پس از برآورد هزینه و مدت زمان رفع تعمیر، تیم شروع به رفع ایرادات گزارش شده می کنند. با توجه به اهمیت نشتی آب در خانه های  آپارتمانی تیم با حساسیت بسیار بالایی تعمیرات خود را انجام می دهند.

 • 5. صدور فاکتور

  پس از تعمیرات انجام شده و برآورد هزینه های نهایی، فاکتور رسمی فروشگاه فایتون به مشتری ارائه می شود.

قیمت

……………………………….

تومان

……………………………….

تومان

……………………………….

تومان

……………………………….

تومان

……………………………….

تومان